FlojaΌροι Χρήσης

Χρήση

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») διέπεται από τους όρους χρήσης που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ανήκει αποκλειστικώς στην ITF Hellas, προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μέρους ή όλου του παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ITF Hellas.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, η ΙΤF Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει την λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Διατηρεί δε, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση του.

Παρέχεται η άδεια για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (όπως λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, υπό τους εξής όρους:
(1) η παρούσα ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και παροχής άδειας,
(2) η χρήση τέτοιου είδους κειμένων από αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και μη εμπορική ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
(3) δε γίνονται τροποποιήσεις οποιωνδήποτε κειμένων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της Ιστοσελίδας. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία ITF Hellas Α.Ε. και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα και στα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην παρούσα Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα παρέχονται σε σας "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Η ITF Hellas Α.Ε. και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, με την παρούσα, αποποιούνται κάθε είδους εγγύησης και ευθύνης , σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπενηχθησών εγγυήσεων και συνθηκών εμπορικότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Ο χρήστης επωμίζεται τους κινδύνους που σχετίζονται με την πρόσβαση, τη χρήση και το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση οι φορείς της    ITF Hellas και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δε φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή για οποιεσδήποτε ζημίες, που έχουν προκύψει λόγω ανικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας , απώλειας στοιχείων ή κερδών, είτε στα πλαίσια συμβολαίων, αμέλειας ή άλλης υπαίτιας πράξης, που έχουν προκύψει    από ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα , από ή σε σχέση με τη χρήση ή την απόδοση των πληροφοριών, που διατίθενται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Τα κείμενα που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική της συμβουλής ενός γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Αν χρειάζεστε συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό.

Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα , μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Η ITF Hellas και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, μπορεί να προβούν σε βελτίωση και/ή σε αλλαγές στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται εντός της παρούσης, ανά πάσα στιγμή.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα της    ITF Hellas. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ITF Hellas και συνεπώς η τελευταία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν μεταβολές ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. επίσης, η ITF Hellas δεν ευθύνεται για τη μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συναίνεση της ITF Hellas στην ενσωμάτωση οποιουδήποτε συνδέσμου.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της ΙΤF Hellas, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας, η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ, Οδ. 2017/1564, Οδ. 2019/790 και ν. 4679/2020). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της ΙΤF Hellas, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση του, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους.

Το περιεχόμενο της Iστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Tα εμπορικά σήματα των προϊόντων της ITF Hellas που αναφέρονται στην παρούσα, είτε αν εμφανίζονται με έντονους (bold) χαρακτήρες είτε όχι, είτε εμφανίζονται με το εμπορικό σήμα ®, αποτελούν εμπορικά σήματα φορέων της ITF Hellas. Τα ονόματα των εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, μπορεί να αποτελούν ιδιοκτησία αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, της εταιρικής ονομασίας    ITF Hellas και του λογότυπου της εταιρίας, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να συνιστά παραβίαση διεθνούς ή εθνικής νομοθεσίας. Τα προϊόντα που αναφέρθηκαν στην παρούσα, μπορεί να φέρουν διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, διαφορετική επισήμανση, παρουσίαση του προϊόντος και περιεκτικότητα σε διάφορες χώρες. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τοπική θυγατρική εταιρεία σε περίπτωση που απαιτείται κάποια διευκρίνιση.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η ΙΤF Hellas με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η ITF Hellas θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Δικαιοδοσία

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους ,ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως αναλυτικά ορίζονται τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που μας παρέχετε. Η ITF Hellas δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Iστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

Επικοινωνία με την ITF Hellas

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της Iστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, itfhellas@italfarmacogroup.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9373330.

Οι απορίες και οι άλλες μορφές ανατροφοδότησης που απευθύνονται προς στην    ITF Hellas μέσω της Ιστοσελίδας αυτής, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά θέματα υγείας ή ειδικά προϊόντα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν επαγγελματία υγείας. Αν κάποιος χρήστης των αρχείων αυτών ζητήσει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα ανατροφοδότησης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις ή ό,τι άλλο έχει σχέση με το περιεχόμενο των αρχείων αυτών, τέτοιες πληροφορίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και η ITF Hellas δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με τέτοιου είδους πληροφορίες και είναι ελεύθερη να τις αναπαράγει, να τις χρησιμοποιεί, να τις αποκαλύπτει και να τις διανέμει και σε άλλους, χωρίς περιορισμούς. Η χρήση του δικτύου από εσάς ενδέχεται να καταγράφεται. H ITF Hellas είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για στατιστικές αξιολογήσεις, για να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή της υπηρεσίας και για τη βελτίωση των ιστοσελίδων μας. Εάν δε συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.

Υπάρχει επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος, για το οποίο δεν υπάρχει ρητή εκχώρηση στην παρούσα.

Π. Φάληρο, 25/01/2024